Què és?

Les empreses són entitats vives, ja que estan formades per persones.

Aquestes persones, que són membres d’una entitat, i com es senten respecte a l’empresa, els/les altres treballadors/res, la implicació en el projecte empresarial, les relacions dins de l’empresa entre els/les diferents empleats/des, el seu estat anímic, emocional i psicològic, el lloc on estan ubicats, la seva pròpia relació amb el món laboral, amb els diners, les seves pròpies històries… es veuen condicionades i afectades per diferents dinámiques que no permeten el seu desenvolupament professional ni que la seva aportació i la seva productivitat siguin les més óptimes per els objectius de l’empresa.

Sovint, aquests factors i molts altres fan que una entitat no funcioni adequadament i ni tant sols pugui assolir els seus propòsits.

Per això és molt important que, a més d’una mirada tècnica i procedimental, s’hi afegeixi una de sistèmica. És a dir, una que vegi el sistema format per l’empresa i detecti qualsevol desordre com els esmentats anteriorment.

L’assessoria sistèmica que oferim permet que una empresa es pugui reorganitzar en tots els nivells que siguin necessaris, per a que així existeixi un clima de funcionalitat i alegria que aporti una claretat als responsables i directius per gestionar l’empresa de manera que tots els membres que la componen avancin en una direcció comuna als objectius, propòsits i valors de l’empresa.

D’aquesta manera podem observar que les persones, i per tant, aquests diferents sistemes, es relacionen entre si de diverses maneres. Si aquestes relacions no són les adequades, cada un dels membres de cada sistema (una persona, un equip, un departament…) poden veure’s afectats i, inclòs subtilment, condicionar el funcionament de l’empresa de forma que no li permeti aconseguir els seus objectius.

D’aquesta forma podem veure que és tant important el funcionament òptim d’una maquinària com el d’un equip o una persona. Si una màquina requereix una atenció (manteniment), una persona o un equip també (relacions adequades).

El principal valor d’una organització són les persones. Si les persones estan bé, l’organització té èxit.

Com funciona?

Amb l’assessoria tècnica i sistèmica, no només observem i valorem la part tècnica del funcionament d’una empresa (procediments, organigrama, resultats…) sino la part sistèmica, és a dir, la de les relacions personals (satisfacció de l’empleat/da, implicació, productivitat…) i fins i tot portant-la més enllà de l’atenció habitual dels recursos humans, és a dir, aplicant aquest mirada sistèmica que ens permet veure i solucionar tots aquells desajustos que puguin haver tant en l’estat personal i relacional d’una persona com de qualsevol element d’una empresa: equips, departaments, espais físics… així com la relació de l’empresa (i els seus membres en conjunt i individualment) amb elements externs: clients, proveïdors, diners, mercat…

Per a què serveix?

Gràcies a aquesta observació i intervenció, es poden detectar i solucionar situacions que estan entorpint el desenvolupament adequat de l’empresa en tots els seus àmbits i orientar, tant l’empresa com cada empleat/da, als propòsits i objectius de l’empresa. És a dir, que tot el sistema funcioni harmònica i funcionalment en la mateixa direcció.

Amb tot això ajudem a desenvolupar, millorar i equilibrar les relacions professionals i humanes de l’empresa per a la reorganització del funcionament de l’entitat i així obtenir la millora de la seva productivitat.

D’aquesta manera obtenim unes relacions sanes, ecològiques, orgàniques i productives que permeten la millora del funcionament intern i extern de l’entitat, dels seus projectes i dels seus objectius com empresa.

Assolint un ambient de treball col·laboratiu, eficaç i creatiu.

La nostra assessoria tècnica i sistèmica a empreses ajuda especialment a observar, millorar i solucionar situacions com:

a nivell d’empresa:
Lideratge de directors-res/directius-ves
Gestió de conflictes
Gestió de canvis
Motivació d’equips/personal
Clima social/humà

a nivell d’empleats/des:
Aclarir i ocupar el lloc a l’empresa
Balanç entre vida personal i professional
Conflictes amb directius/ves, responsables i companys/es
Gestió de projectes
Motivació laboral
Excès/manca de responsabilitat
Quedar-se/marxar-se/entrar a l’empresa
Respectar jerarquies

Com ho fem?

La nostra intervenció es divideix en diferents fases a través d’un pla d’acció per a la professionalització i desenvolupament personal i empresarial.

Durant aquestes fases anem aclarint, integrant i unificant els propòsits, valors i objectius de l’empresa i dels seus membres a través d’una sèrie d’entrevistes, reunions i tallers que permeten assolir aquests propòsits i objectius.

Així detectectem, valorem i diagnostiquem els diferents desordres sistèmics de l’entitat i les persones que la formen.

Un dels punts més importants de la nostra intervenció és la realització de diferents treballs sistèmics que ens permeten veure i resoldre les dinàmiques psicoemocionals i sistèmiques que existeixen en l’empresa i entre els/les treballadors/res i que són els que impedeixen el bon funcionament de l’entitat.

Junt amb aquesta intervenció sistèmica portem a terme també una intervenció tècnica, gràcies a la qual realitzem una avaluació del funcionament de l’empresa i un anàlisi procedimental de les diferents àrees. Sumant una valoració de la productivitat i l’eficiència de l’entitat. Revisant el propòsits i valors de l’empresa i la coherència d’aquests amb el pla estratègic i els objectius de la mateixa.

Vols més informació?

Tant n’Antònia Juan com en David Minyana tenim una dilatada experiència en el camp empresarial a nivell tècnic i sistèmic i estarem encantats d’ampliar-te la informació de forma personalitzada ja que cada empresa és un món i una família en si mateixa.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres de la forma que més prefereixis per a que t’ajudem a obtenir l’èxit que desitges.